Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, str.I.C.Brătianu nr.69, județul Ilfov, C.F. 4420724, email primaria_branesti@yahoo.co, organizează licitație publică în vederea închirierii spațiului compus din 3  camere, un grup sanitar și hol, situat la  etajul imobilului situat în comuna Brănești, sat Brănești, str.Slt.Petre Ionel nr.17, în suprafață de 58 m.p, cu destinația – spațiu servicii medicale –  cabinet stomatologic, conform Hotărârii Consiliului Local nr.167/29.11.2022 și temeiul legal O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

  Informațiile privind documentația de atribuire se regasesc în caietul de sarcini.

  Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, dupa achitarea taxei de 50 lei la casieria instituției.

  Data limita pentru solicitarea clarificărilor – 13.01.2023.

  Informații privind ofertele:

  Data limita depunere a ofertelor – 20.01.2023, ora 14.00

  Adresa la care trebuiesc depuse ofertele:

  U.A.T. Comuna Brănești, compartiment registratură, strada I.C.Brătianu nr.69, județul Ilfov, cod postal 077030.

  Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

  Se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

  23.01.2023, ora 12,00 , Sala de ședințe a Primăriei comunei Brănești, strada I.C.Brătianu nr.69, județul Ilfov.

  Denumirea, adresa instanței competente în soluționarea litigiilor apărute:

  Judecătoria Cornetu, sos.Alexandriei nr.138, județul Ilfov Data transmiterii anunțului de licitatie către instituțiile abilitate, în vederea publicării:13.12.2022

  Comentariile sunt închise.